Skip to content

algemene voorwaarden

RIERIE

Fashion for rent
Showroom: Mechelsestraat 63a, 3000 Leuven
Website: rierie.be
Instagram: @rentarierie
E-mail: info@rierie.be

Rierie bv
Noormannenstraat 3000 Leuven
BTW: BE 1007 589 577
Kruispuntbank van Ondernemingen: 1007 589 577
Financiële rekening: KBC BE 29 7310 5773 3664

ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN (15 juni 2024)

1. De begrippen die in deze algemene contractsvoorwaarden gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

  • Verhuurder: Rierie bv;
  • Huurder: de klant;
  • Product: een voorwerp dat Rierie bv te huur aanbiedt;
  • Collectie: het geheel van de producten die Rierie bv te huur aanbiedt;
  • Huurprijs: prijs voor één huurbeurt gelijk aan één huurperiode;
  • Huurperiode: de periode vanaf de dag van de overhandiging van het product aan de huurder tot en met de dag van het teruggeven van het product in de showroom van de verhuurder. Hij bedraagt maximum drie kalenderdagen.
  • Showroom: Mechelsestraat 63a, 3000 Leuven;
  • Website: rierie.be;
  • Schade: elk verschil tussen de toestand waarin het product zich bevindt bij de overhandiging en de toestand waarin het product zich bevindt bij de teruggave, die niet toe te schrijven is aan het normale gebruik van het product, dat wil zeggen die niet door gewone reiniging kunnen worden verholpen.

2. De verhuurder biedt aan de huurder de producten in de showroom en op de website te huur aan.

3. De huurovereenkomst wordt gesloten op het ogenblik van de bestelling van het product van de collectie, als het op dat ogenblik voorhanden is in de showroom, of op het ogenblik van de overhandiging van het product aan de huurder, als het op het ogenblik van de bestelling niet voorhanden is in de showroom.

4. Na de bestelling stuurt de verhuurder aan de huurder een e-mail als bevestiging van de bestelling.

5. De huurprijs moet worden betaald bij de overhandiging van het gehuurde product.

6. Als de huurder het gehuurde product niet afhaalt, is hij een forfaitaire schadevergoeding van EUR 10,00 verschuldigd aan de verhuurder.

7. Op vraag van de huurder kan de verhuurder een product dat de huurder wenst te huren en dat niet tot de collectie behoort, aankopen. De verhuurder bevestigt per e-mail aan de huurder de beschrijving van het product, de aankoop, en de datum waarop het product tot de collectie zal behoren en dus te huur zal zijn. De huurovereenkomst wordt gesloten als de verhuurder de aankoop verricht heeft. Als de huurder het product niet in ontvangst neemt in de showroom van de verhuurder na aankoop door de verhuurder, is de huurprijs voor één huurperiode niettemin verschuldigd.

8. De huurprijs voor een product is deze die vermeld is op het product zelf.

9. Naast de prijs kan de verhuurder een borgsom vragen van de huurder, die door de verhuurder aan de huurder wordt terugbetaald wanneer hetgeen is bepaald in artikelen 9 tot en met 13 hieronder is nageleefd.

10. Het product moet worden teruggegeven in de showroom binnen de huurperiode.

11. Als het product niet is teruggegeven binnen de huurperiode, is de huurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs.

12. Als de huurder het product niet kan teruggeven, om welke reden ook, inclusief deze die niet aan de huurder te wijten is, is de huurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tweemaal de aankoopprijs die de verhuurder voor het product betaald heeft. De verhuurder blijft eigenaar van het product, zodat de huurder het moet teruggeven als de verhuurder aantoont dat het huurder het onder zich heeft, en dus weigert het terug te geven. In dat geval moet de huurder het product teruggeven, en blijft ook de schadevergoeding verschuldigd zoals vermeld in de eerste zin van dit artikel.          

13. Het product moet worden teruggegeven in dezelfde toestand waarin het zich bevond toen het aan de huurder werd overhandigd. De huurder dient het product niet te reinigen of te laten reinigen.

14. Schade aan het product na teruggave wordt vastgesteld door de verhuurder in aanwezigheid van de huurder, en begroot door de verhuurder. De vergoeding voor de schade wordt ingehouden op de borgsom. Wordt de schade begroot op een hogere som, dan wordt het verschil door de huurder betaald aan de verhuurder. Is geen borgsom gevraagd, dan wordt de volledige schadevergoeding betaald door de huurder.

15. Deze algemene contractvoorwaarden behoren tot de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder. Zij worden gepubliceerd op de website, zijn op papieren drager ter beschikking in de showroom en zijn afgedrukt op de keerzijde van de factuur van de verhuurder.   

16. Belgisch recht is van toepassing op de huurovereenkomsten.

17. Alleen de Ondernemingsrechtbank te Leuven is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de verhuurder en de huurder die met de huurovereenkomst verband houden.